Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

48 εκατ. ευρώ για την τουριστική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας

Ξεκίνησε στην Ερέτρια (Που είχαμε κάνει σχετική εκδήλωση στο facebook), το Σάββατο 28 Μαρτίου, η διημερίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα «Η Τουριστική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι σύγχρονες προκλήσεις». Στη διημερίδα παραβρέθηκε και μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Παντελής Σκλιάς, με θέμα «Δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο κ. Σκλιάς παρουσίασε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

1. Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλισης και εξωστρέφειας.
2. Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσμού και ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας.
3. Διασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της αειφορίας.
4. Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.
5. Λειτουργική σύνδεση με τις όμορες Περιφέρειες και εξισορρόπηση.
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε ακόμα στη δημόσια δαπάνη για τη Στερεά Ελλάδα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 που ανέρχεται στα 734 εκ. ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 252 εκ. ευρώ
Εκπαίδευση 78 εκ. ευρώ
Τουρισμός 48 εκ. ευρώ
Ψηφιακή σύγκλιση 90 εκ. ευρώ
Υγεία 84 εκ. ευρώ
Πολιτισμός 26 εκ. ευρώ
Περιβάλλον 42 εκ. ευρώ
Προσπελασιμότητα 114 εκ. ευρώ
Για την επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου», θα διατεθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ονοματισμένες πιστώσεις ύψους 734 εκ ευρώ. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα κατευθυνθούν επιπλέον πόροι από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ, καθώς και πόροι του Ταμείου Συνοχής μέσω των ΕΠ Προσπελασιμότητα και Περιβάλλον.

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό, που κατανέμεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο ύψος των περίπου 2,4 δις ευρώ, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το ποσό που θα συνεισφέρει ο στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας και τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ο κ. Σκλιάς σημείωσε ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της εισόδου στον Στόχο 2 θα εφαρμοστεί ένα και μόνο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας που αποτελεί τμήμα του ενιαίου ΠΕΠ Χ.Ε. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη θα υλοποιηθεί και θα διαχειριστεί στο σύνολο της από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ειδίκευσε την εθνική στρατηγική στα πλαίσια της Περιφέρειας και την ενσωμάτωσε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η εξειδικευση αυτή έγινε βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών προβλημάτων και ευκαιριών της περιφέρειας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σκλιάς, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα του τουρισμού, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπλέον στόχοι που θα διατεθούν για έργα υποδομών, είναι στα 48 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 31 εκατ. ευρώ αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτότηση τουριστικών υποδομών αφορά δράσεις για:

Την κατασκευή - αναβάθμιση τουριστικών αγκυροβολίων.
Τον εκσυγχρονισμό των χιονοδρομικών κέντρων.
Την κατασκευή θεματικών πάρκων και τη δημιουργία τουριστικών υποδομών (π.χ. σημεία πληροφόρησης/ διαμορφώσεις κ.ο.κ.) για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών τουριστικών υποδομών και εκσυγχρονισμός τους (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών θερμαλιστικού τουρισμού).
Έργα διαμόρφωσης - ανάδειξης διαδρομών - μονοπατιών πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση.
Έργα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού (κυρίως στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο).
Την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών τουρισμού.
Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Οικολογικού Τουρισμού
Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων αφορά δράσεις για:

Τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και εκτός αναπτυξιακού νόμου
ενίσχυση μονάδων για την ανάπτυξη εναλλακτικών - ειδικών μορφών τουρισμού και την παροχή πρότυπων υπηρεσιών, από τις τουριστικές επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών, το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» και την ενίσχυση για την εφαρμογή των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται από τις νέες προδιαγραφές ποιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.
Τη δικτύωση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, δίκτυα συνεργασίας τουριστικών επιχειρήσεων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.
Την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.) από τις τουριστικές μονάδες, συστήματα ολικής ποιότητας, διαχείρισης ενέργειας, περιβαλλοντικών πόρων.
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε ακόμα σε έργα που θα βοηθήσουν στη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και αφορούν:

τον πολιτισμό (ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών, συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών) όπου συμπεριλαμβάνονται έργα για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε μουσεία, την παραγωγή υλικού, προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ,
την Ψηφιακή σύγκληση όπου θα υλοποιηθούν δράσεις για τη χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ,
τις μεταφορές με δράσεις για την καλύτερη σύνδεση με άλλες περιφέρειες, βελτίωση της προσβασιμότητας σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, έργα επέκτασης των εμπορικών και επιβατικών λιμένων, προϋπολογισμού 114 εκατ. ευρώ,
το περιβάλλον, με έργα που αφορούν τόσο τη μείωση της ρύπανσης σε τουριστικές περιοχές (και άρα την καλύτερη παροχή τουριστικού προϊόντος), όσο και την ανάδειξη - προστασία περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ,
την αστική και αγροτική αναγέννηση, με έργα ρύθμισης των χρήσεων γης σε τουριστικές ζώνες, αναπλάσεις οικισμών, έργα σε παραδοσιακούς οικισμούς και άλλα έργα που αναμένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα των αστικών κέντρων, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.

1 σχόλιο:

  1. η δεοντολογία υπαγορεύει ότι θα πρέπει να αναφέρετε την πηγή που χρησιμοποιήσατε

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΓΕΛΑΣΤΕ!!!

Loading...

Triple Tetris

Time and Date

Night Photo

Night Photo

Prefecture

Prefecture Of Evia
Area (sq.km): 4.167
Population (2001): 217.278
Population Density(hab/sq.km): 52
Capital City: Halkida
Number of Hotels: 214
Number of hotel Rooms: 14.941

Tourism Police Stations
Name: Tourism Police Station(Summer)
Location: Edipsos
Address: 3,
Okeanidon Street, P.O. Box 343 00 Edipsos
Telephone: 22260 24655
Name Tourism Police Station
Location: HalkidaAddress: 32, El. Venizelou Street, P.O. Box 341 00 Halkida
Telephone: 22210 77777

Camping sites:
Agia Anna, Agia Anna Evia, Tel: 22270 97250Alykes,
Drossia Evia, Tel: 22210 99868
Eva, Malakonda Evia, Tel: 22290 68081/2
Milos, Eretria Evia, Tel: 22290 60420/1
Pefki, Pefki Evia, Tel: 22960 41121
Rovies, Rovies Evia, Tel: 22270 71120,2,3

Η Οικογένεια του Xalkida city

Τηλεφωνικός Κατάλογος για Κ.Τ.Ε.Λ.

KTEΛ
Ευβοίας τηλέφωνα ανά περιοχή
Τηλ.: ΚΤΕΛ Ευβοίας (Χαλκίδα): 22210 22640
Τηλ.: ΚΤΕΛ Ευβοίας (Αθήνα): 210 8322997
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Αλιβέρι): 22230 22208
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Ιστιαία): 22260 52284
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Λίμνη): 2227031262
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Αυλωνάρι): 22230 31302
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Κάρυστος): 22240 22453
Τηλ.: ΚΤΕΛ Εύβοιας (Κύμη): 2222022257


Τι είδους διασκέδαση σας αρέσει περισσότερο στην Χαλκίδα;

Η λίστα ιστολογίων μου

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget